FATIMA – GARABANDAL – VROUWE VAN ALLE VOLKEREN – TOREN VAN DAVID.

MARIA VERSCHIJNINGEN EN HAAR ZORGVOLLE OPROEPEN

Wij zijn momenteel op de kruising van een groot en allesomvattend keerpunt in de menselijke geschiedenis. Het is vergelijkbaar met dat van de zondvloed in de tijd van Noach en de komst van Jezus in de wereld 2000 jaar geleden. Jezus en Maria geven veel authentieke tekenen opdat wij ons bewust worden van deze ernstige realiteit.

Maria en Jezus willen ons veilig leiden naar een glorieus nieuw tijdperk voor de mensheid waarin alles zal herschapen worden en het aanschijn der aarde vernieuwd zal worden; de vervulling van “Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”, zoals we bidden in het Onze Vader. Het paradijs van liefde zal op aarde worden gevestigd.

FATIMA

(13 mei 1917)

Fatima mariaverschijning

Verdere uitleg over Fatima’s geheim is gegeven in Bayside New York. (www.smwa.org)

Bayside mariaverschijning

Samenvattend kunnen we dus stellen dat de verschijningen te Fatima waarschuwingen zijn geweest die, als wij voldoende gehoor hadden gegeven, nog alle ruimte gaven om de wereld en kerk van rampspoed te behoeden.

GARABANDAL

Garabandal mariaverschijning

(Omdat veel gegevens niet algemeen bekend zijn is hier geput uit de op internet gepubliceerde studie van Thomas M Fahy, verbonden aan het Luisa Piccarreta Center for The Divine Will.)

Op 18.6.1961, verscheen St. Michael aan 4 jonge meisjes in de leeftijd van 11 en 12, in het kleine bergdorp St. Sebastian de Garabandal. Hij verscheen op verschillende avonden en kondigde aan dat Onze Lieve Vrouw zou verschijnen op 2 juli (1961). Zij verscheen gekleed als Onze Lieve Vrouw van Mt. Carmel en kwam regelmatig tot 13 nov. 1965. (net zoals de laatste keer te Fatima).

Maria gaf de kinderen twee formele berichten en ook een aantal instructies.

De eerste formele bericht (18.10.61): "We moeten veel offers brengen en boete doen, en het Heilig Sacrament regelmatig bezoeken. Maar eerst moeten we een goed leven leiden. Als we dat niet doen, zal ons een strenge straf overkomen. De beker is al aan het opvullen, en als we niet veranderen zal een heel grote straf over ons komen. "

De tweede formele boodschap (18.06.1965): Als mijn boodschap van 18 oktober [1961] niet is nageleefd en niet is bekend gemaakt aan de wereld, adviseren ik u deze als de laatste. Voorheen werd de beker gevuld. Nu is hij overvol. Veel kardinalen, bisschoppen en vele priesters zijn op weg naar het verderf en nemen vele zielen mee. Minder en minder belang wordt gegeven aan de eucharistie. Jullie moeten de toorn van God van jezelf afwenden door uw inspanningen. Als je Hem met een oprecht hart vraagt om vergeving dan zal Hij u vergeven. Ik, je Moeder, vraag door de voorspraak van de H. Aartsengel Michaël, om uw leven te wijzigen. U ontvangst nu de laatste waarschuwingen. Ik hou erg veel van jullie en wil niet uw veroordeling. Bid tot Ons met oprechtheid en wij zullen uw verzoeken verhoren. Jullie moeten meer offeren. Denk na over het lijden van Jezus.

O.L.V. vertelde met name aan Conchita en Mari Loli dat er nog zeer belangrijke gebeurtenissen gaan plaatsvinden.

De bekende gebeurtenissen gedurende de tijd van de verschijningen betreffen ook de ongelooflijke ervaring van Fr. Luis Andreu, SJ (leeftijd 37) In de nacht van 8-9 augustus 1961, toen Onze Lieve Vrouwe hem het grote wonder toonde en hij zo vreugdevol een paar uur later stierf. (O.L.V. voorspelde dat zijn lichaam onaangetast zou worden opgegraven de dag na het grote wonder)

De bekende voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen zijn: de waarschuwing, het grote wonder, en zeer waarschijnlijk de grote kastijding.

Er waren ook de voorspellingen dat Padre Pio het grote wonder zou zien. (dat vond kort voor zijn dood plaats) en dat de paus het grote wonder dat zal plaatsvinden boven de dennenbomen in Garabandal zal zien van de plaats waar hij zich dan bevindt. Met betrekking tot het pausdom is er de mysterieuze voorspelling dat er nog drie pausen zouden komen voordat de paus komt die het "einde van de tijden" mee zal maken (dat zou dan uitkomen bij onze huidige paus Benedictus XVI).

Maar er zijn ook enkele minder bekende voorspellingen, en enkele die niet of nauwelijks bekend zijn zoals:

1. "Weinigen zullen God zien": Deze voorspelling is opgenomen in de verklaring, ondertekend door Mari Loli en Jacinta Gonzales in juni 1962 na de twee 'Nachten van de kreten ",waarin de kinderen de grote kastijding is getoond en de grote rampspoed die het communisme brengt. Zij zeiden dat de Maagd hen vertelde dat de wereld hetzelfde blijft en, dat als die niet veranderd er weinigen God zullen zien, zo weinig dat het Maria groot verdriet veroorzaakte... Deze grote zorgen van Onze-Lieve-Vrouw in 1962 over de wereld die niet verandert moet worden beschouwd in het kader van haar formeel bericht van 18 oktober1961. (Opmerking: Het spreekt vanzelf dat de morele gesteltenis van de mensheid in 1962 veel minder ernstig is dan vandaag de dag!)

2. De grote rampspoed van het communisme: Tijdens de eerste van de 'nachten van de kreten" werd de jonge meisjes (toen 12 en 13 jaar) de' plotselinge en onverwachte" grote rampspoed getoond die uitgaat van het communisme onder leiding van Rusland. Deze zal op de hele wereld effect hebben, en zij zal gebeuren voordat de Goddelijke waarschuwing aan het gehele mensdom heeft plaatsgevonden. Niemand verwacht dat meer omdat de wereld is gesust in de valse overtuiging dat het communisme is gestorven met de val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Het grootste trauma van deze rampspoed zal in Europa worden gevoeld. Pater Pio heeft naar verluidt gezegd dat het grote wonder dat te Garabandal plaats vindt zal worden betaald met de oceanen van bloed van de Europeanen. Onze Lieve Vrouw vertelde Conchita dat het communisme terug zal komen en ook naar Spanje, maar Spanje zou niet zo intens lijden als de rest van Europa mede omdat Spanje van het communisme heeft geleden in de jaren 1930. Conchita's tante Antonia getuigde dat ze de meisjes in extase hoorde zeggen dat "als we niet onze levenswijze veranderen Rusland bezit zal nemen van de hele wereld”. Onze-Lieve-Vrouw vertelde de meisjes dat in de tijd van deze grote rampspoed de Kerk lijkt te verdwijnen, de Sacramenten moeilijk te ontvangen zijn en de priesters zouden moeten onderduiken. Als de dingen zo slecht zijn dat alle hoop verloren lijkt, dan zal God de grote Waarschuwing voor het hele mensdom doen plaatsvinden. Het grote wonder volgt binnen 12 maanden, en er zullen vele landen, waaronder Rusland, zich bekeren.

Goed ingelichte mensen beweren dat de communistische rampspoed te maken heeft met de pausreis naar Moskou. Bij zijn terugkeer naar het Vaticaan, zullen de vijandelijkheden uitbreken in verschillende delen van Europa. "

3. De vier pausen toen paus Johannes XXIII in plaats van drie

Begrijpelijk, is er enige verwarring en zijn er speculaties over deze niet zeer heldere voorspelling. De meest redelijke verklaring is dat Paus Benedictus XVI de bedoelde paus is en nu in de periode van het begin van het "einde van de tijden" is. Het lijkt erop dat het duidelijkste teken van het antwoord op het mysterie van het begin van het 'einde der tijden" de "plotselinge en onverwachte communistische verdrukking." zal zijn. [Onze-Lieve-Vrouw heeft te Garabandal blijkbaar nooit gesproken over de radicale volgelingen van de islam, maar zeker over het communisme! en dat toen de kinderen zelf konden zien wat er zou gebeuren tijdens die verschrikkelijke rampspoed de jonge meisjes vreselijk begonnen te gillen voor een lange tijd. Deze kreten waren zo beangstigend dat iedereen aanwezig was, met een uitzondering, de volgende dag ging biechten.

Er is een andere voorspelling die lijkt te worden vergeten door de meeste volgelingen van Garabandal. Het is de voorspelling dat kort voor het grote wonder, er iets zal gebeuren waardoor de meeste mensen die in Garabandal geloven dat geloof opgeven. Niemand heeft een idee over wat dat zal zijn. Daarom blijf standvastig wanneer het gebeurt.

Dan is er het blijvend teken in de hemel dat geplaatst wordt boven de pijnbomen in Garabandal, dat zeker veel mensen zal trekken uit alle delen van de wereld.

SITUATIE IN NEDERLAND

VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

Vrouwe van alle volkeren mariaverschijning

Maria doet nogmaals een belangrijke oproep tot gebed en boete voor vrede over de wereld. De verschijningen beginnen op 25 maart 1945 en duren tot 1959.

De Vrouwe van alle Volkeren heeft Haar gebed gegeven om de komst van de Heilige Geest af te smeken en zo de wereld te bewaren voor verwording, rampen en oorlog. Zij vraagt allen om dit korte maar machtige gebed dagelijks te bidden en belooft dat daardoor de wereld zal veranderen. Zij zegt: „Dit gebed is gegeven voor de verlossing van de wereld. Dit gebed is gegeven voor de bekering van de wereld. Bidt dit gebed bij alles wat gij doet. Gij weet niet hoe groot en hoe voornaam dit gebed is bij God. Wie of wat ge ook zijt, kom tot de Vrouwe van alle Volkeren.“ (31.12.1951)

Met grote aandrang vraagt de Vrouwe om een wereldactie. Allereerst vraagt Zij ons om zelf het gebed te bidden en vervolgens om het prentje en haar boodschappen te verspreiden. „Ik heb u gezegd, voorgezegd, dat eenvoudige gebed tot de Vader en de Zoon. Zorg daarvoor dat dat verspreid wordt in de wereld onder alle volkeren. Zij hebben allen het recht daarop.“ (29.4.1951)
Iedereen kan dit op zijn eigen manier doen, bescheiden en met een liefdevolle instelling, door bijvoorbeeld zelf het prentje uit te delen of de verspreiding financieel mogelijk te maken. En de Vrouwe belooft: „Ga met een groot vuur vol ijver beginnen aan dit verlossings- en vredeswerk en gij zult het wonder aanschouwen.“ (1.4.1951)

MARIA ’S HOFKE TE BERLICUM

Turris Davidica mariaverschijning

Maria spreekt voor het eerst op 18 dec. 1976. Maria zegt dat het niet voor niets is dat de zienster Elisabeth op de 7de dag van het noveen, op 18 december is genezen van haar verlamming en dat Zij de eerste keer zichtbaar is verschenen op 11 februari 1978. De getallen 7,11 en 18 hebben voor “Mijn Hofke” een bijzonder betekenis zo zegt Zij. De laatste verschijning was op 18 dec. 1992.

Maria onderwijst ons in vele boodschappen in het ware geloof en hoe dit in ons eigen leven toe te passen. Zij bereidt ons hart voor op Zijn wederkomst en opdat Jezus het ware geloof nog zal vinden bij Zijn wederkomst.

De beker is vol zegt Maria in 1962 in Garabandal. Maar het allergrootste kwaad aller tijden moest nog een aanvang nemen met de abortuswetgeving. Om dit te voorkomen is veel gebeden en geofferd door Elisabeth en de eerste pelgrims, het heeft echter niet voldoende mogen zijn. Inmiddels kennen we het resultaat met een steeds toleranter wordende abortus- en euthanasiewetgeving. Maria zegt ons dat als de abortus niet ophoudt er een oorlog over de wereld zal komen die zijn voorgaande niet kent (waarschijnlijk is dit de oorlog waar de zienstertjes van Garabandal over getuigden).

Wij kunnen de rampen nu niet meer voorkomen zoals ten tijde van Fatima, door gehoor te geven aan Maria’s oproepen, wel nog kon. In Garabandal (ca. 50 jr. later) werd gewaarschuwd dat de beker vol raakt. Maria in Garabandal spreekt over de beker die vol begint te raken.

Wij worden nu opgeroepen door goed te leven en te bidden de rampen te milderen en veel zielen te redden.

Maria als Toren van David reikt ons nog veel krachtige gebeden, relikwieën en boodschappen aan waarmee vele genaden kunnen worden verkregen voor deze eindtijd periode waarna de wederkomst van Christus kan plaatsvinden. Het zal een grote vreugde zijn voor iedereen die erbij mag zijn om samen met Hem te kunnen optreden, zo zegt Maria ons.

Bijzondere genaden worden verstrekt:

Op de website www.turrisdavidica.nl vind u hierover op diverse plaatsen een veel volledigere uitleg.

De rampen zullen blijven toenemen. “De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen.”

Velen hebben de tekenen des tijds niet herkend, doch ze waren veeleer ingenomen met de geneugten dezer wereld.

Ga Jezus bij Zijn wederkomst tegemoet met het licht van de Toren van David.


Is de noodzaak van toenemende rampen niet treffend weergegeven in de boodschap van 14.07.1987

De boodschappen wijzen ons een weg in onze moeilijkheden en in alle levenssituaties, Zij zijn voor ons een helder licht en steun in de problemen in de huidige maatschappij. Daartoe zullen we ze moeten blijven lezen, herlezen en mediteren.

Zo werd op 14 juni 1987 - 14.20 uur uitgelegd hoe God ons gemakkelijker vindt en op ons wacht in onze diepste ellende. Zouden dan ook de komende rampen en oorlogen niet noodzakelijk zijn om ons weer onze relatie met God te doen beseffen?

Maria, de Toren van David spreekt dan als volgt:

Elisabeth

… “Juist in het diepste van uw verlatenheid staat Hij op u allen te wachten, Hij Die u komt zoeken in het zwaarste van uwe ellende.

Het geloof van je verleden moet in de nacht verdwijnen, opdat de onbaatzuchtige Liefde van Jezus voor u allen kenbaar wordt.

Ziet hoe Hij arm is geworden voor u, terwijl Hij Rijk was, opdat u rijk zoudt worden door Zijn Armoede. Zijn Armoede spreekt duidelijke taal; er zijn voor de anderen, Hem alles geven wat je hebt, om zó van Hem alles te verwachten. Je moet op het diepste peil van je armoede geraken om te ontdekken, dat Jezus er met jou is, in lijden en de dood.

Daar alleen kunt u de tweede bekering aan; aanvaarden bemind te worden voor niets, u te werpen in het verterend vuur van de belangeloze liefde. Dit geloof leeft van een voortdurend luisteren naar Gods Woord. Het luisteren maakt van de ander jouw centrum. Het openbaart u de zin der dingen zoals de Heer u ziet. Van Hem ontvangt u de wereld opnieuw. Zo wordt het luisteren naar het Woord je nieuwe levensvoorwaarde, je zijn met de Heer.

Het Gelaat van de Liefde wordt slechts zichtbaar na de verlatenheid van Het Kruis. In de mate dat u die troosteloosheid zonder weerstand aanvaardt, wordt uw liefde herboren. Eindelijk zal de zonnestraal doorbreken van de Tegenwoordigheid die u toelaat nederig door alles heen te gaan, je bemind wetend, ondanks alles.

U denkt, dat niemand u helpt. Want nu staan de zaken geheel anders. Gij blijft steken en er is blijkbaar geen uitkomst meer mogelijk. De vrienden die u voorheen hielpen drukken u nog dieper in de afgrond en maken u overduidelijk, dat er geen antwoord is. In de leegte van de woorden verdrinkt uiteindelijk de zin van alles.

God? Neen, Hij blijft u helpen als je niet ophoudt om Hem te vragen u strijdbaar op te stellen.

Mensen moeten weer eerst en vooral aan elkaar kunnen ervaren, dat zij betrouwbaar zijn en elkander willen bijstaan om deze houding te versterken. Het begin van alles is de kleinschalige trouw binnen het gezin en tussen vrienden. Overal gebeuren teveel dingen die verhinderen, dat mensen elkaar nog eerlijk in de ogen durven zien. Wanneer mensen alzo voor elkaar meer betrouwbaar zullen worden, zal ook Gods Betrouwbaarheid in hen doorlichten. Dan zal de dragende grond naar de toekomst weer als stevig aangevoeld worden, omdat men in elkaar op de Kracht van de Rots mocht stoten, om aldoende Het Licht te ontdekken van De Toren.

God alleen kan u van de angstkreten bevrijden tot vrede. Angst ontneemt de mensen het gevoel van in een ruimte te leven, angst veroorzaakt blindheid, angst timmert de toekomst dicht en dan zegt men : "er is geen toekomst meer ". Angst hoeft echter niet het laatste woord te hebben. Daarvan getuigt zij in vaak ontroeren­de oprechtheid. Maar de ervaring van in het duister licht gevonden te hebben, in de onmacht kracht en in de angst nieuwe ruimte, wil zij niet voor zichzelf alleen bewaren.

Uw levensgeschiedenis is aanwezig in de Boodschap die Ik u geven mag en dat verhoogt het vertrouwen ervan. Op een nieuwe wijze wordt het duidelijk, dat de Kerk er niet is omwille van Zichzelf, maar voor de wereld en zo in dienst staat van Het Koninkrijk Gods.”

B.R. / www.turrisdavidica.nl